فرآیند های ماشینکاری،جوشکاری و .. برای تولید قطعات فلزی

فرآیند های ماشینکاری،جوشکاری و .. برای تولید قطعات فلزی

فرآیند های ماشینکاری،جوشکاری و .. برای تولید قطعات فلزی

فرآیند های ماشینکاری،جوشکاری و .. برای تولید قطعات فلزیمرجع پیش رو حاوی اطلاعاتی مفید و جمع بندی شده در مورد فرآیند ها ی مختلف ماشین کاری، تراش کاری، سنگ زنی،جوشکاری، فر آیند های نورد و .. میباشد
مخاطب اصلی این مطالب دانشجویان و فعالان صنعتی در ضمینه ی ساخت و تولید، ابزار تراشی و طراحی صنعتی هستند
البته با توجه به تنوع مطالب، در حد خود میتواند به نیاز سایرین نیز پاسخ دهد…