گزارش کارآموزی شرکت برق

گزارش کارآموزی شرکت برق

گزارش کارآموزی شرکت برق

فهرست مطالبمقدمه
تاريخچه صنعت برق در جهان
تاريخچه صنعت برق در ايران
فعاليت هاي شركت برق
کلیاتی راجع به شرکت برق شهرستان
بخش نظارت و بازرسي
بخش طراحي
وظايف كلي مجريان طراح
بخش مدیریت و برنامه ریزی
بخش بهره برداري خطوط
بخش تعرفه ها و امور مربوط به مشترکین
وظايف اداره خدمات مشتركين
شرایط عمومی تعرفه ها
اداره پستها
تجهيزات پستهاي ۲۰ كيلو ولت
كليدهاي فشار قوي
الف- كليدبدون بار (سكسيونر(
سكسيونر ساده شبكه ۲۰kv زميني
ب ) سكسيونر قابل قطع…