پروژه کارشناسی-بررسی و عملکرد خودروهای هیبریدی

پروژه کارشناسی-بررسی و عملکرد خودروهای هیبریدی

پروژه کارشناسی-بررسی و عملکرد خودروهای هیبریدی

.تاریخچه خودروهای هیبریدی……………………………………………………………………………………………………۱۰
.خودروهای هیبریدی چگونه کار می کند؟…………………………………………………………………………………….۱۰
.مقایسه عملکرد خودروهای هیبریدی و برقی خالص……………………………………………………………………..۱۲
.اجزا خودروهای هیبریدی………………………………………………………………………………………………………..۱۴
.نحوه عملکرد خودروهای…