انتخاب روش برای استخراج معدن ذغال سنگ

انتخاب روش برای استخراج معدن ذغال سنگ

انتخاب روش برای استخراج معدن ذغال سنگ

زغال سنگ، روش انتخاب تمرکز اصلی این مقاله در شیوه­های صنعتی پذیرفته شده است.همچنین بر روش مورد استفاده برای تصمیم گیری دقیق در اقتصاد تاکید شده است. ملاحظات ژئوتکنیکی یک بررسی دقیق از ویژگی­های ژئوتکنیک مرتبط با یک مجموعه از ذخایر در انتخاب روش ،امری حیاتی است. ویژگی­های لایه، سقف، کف باید به طور کامل مورد بررسی قرار بگیرد،تا با اطمینان بتوان روش استخراج انتخاب شده را تائید کرد….