آموزش ساخت ترانسفورماتور

آموزش ساخت ترانسفورماتور

آموزش ساخت ترانسفورماتور

کتاب حاضرجهت محاسبه وپیچیدن ترانسهای تک فازگردآوری شده که بصورت ساده وگام به گام می باشد….