مقاله ۹- اتاق بحران (عملكردها و ساختار)

مقاله 9- اتاق بحران (عملكردها و ساختار)

مقاله ۹- اتاق بحران (عملكردها و ساختار)

فهرست مطالبعنوان صفحه
تعريف بحران. ۱
مديريت بحران. ۱
اهداف عمده مديريت سوانح.. ۲
ويژگيهاي مديريت بحران. ۲
مراحل مديريت بحران. ۳
راهبردها۴
اهداف… ۴
تعريف اتاق بحران. ۴
هدف ايجاد اتاق بحران. ۵
سطح بندي اتاق بحران. ۵
اثر همپوشاني.. ۵
عناصر اصلي مديريت بحران استاندارد. ۶
سيستم فرماندهي حادثه. ۶
اصول سه گانه مقابله با حوادث… ۶
عملكردهاي اتاق بحران. ۶
نيازهاي عملكردي اتاق بحران. ۷
اهداف كاربردي اتاق بحران. ۸
ويژگي‌هاي خاص اتاق بحران….