نقاط ضعف و قوت روش وينكلر در طراحي شالوده ها

نقاط ضعف و قوت روش وينكلر در طراحي شالوده ها

تحقیق نقاط ضعف و قوت روش وينكلر در طراحي شالوده در این تحقیق موضوعات  روش وينكلر، ضريب عكس العمل بستر، عرض شالوده بررسی می شود هدف اصلي از اين مقاله، شناخت مفهومي روش وينكلر و ضريبعكس العمل بستر است تا مهندسان با آگاهي آامل از نقاط ضعف و قوت وتئوريهاي بكار رفته در آن، اين مدل را انتخاب آنند و همچنين با مطالعهعوامل مؤثر بر ضريب عكس العمل بستر امكان تخمين مقادير واقعي تري فراهم شود،تا نتايج حاصله از اين روش نيز صحيح تر و دقيق تر…