پنهان سازي داده در سيگنال صحبت فشرده شده با آشكار سازي كور

پنهان سازي داده در سيگنال صحبت فشرده شده با آشكار سازي كور

تحقیق پنهان سازي داده در سيگنال صحبت فشرده شده با آشكار سازي كور دراین مقاله موضوعات پنهان سازي داده ، فشرده سازي ،تكنيك طيف گسترده، كيفيت شنيداري و آشكارسازي كور بررسی می شوند يكي از شيوه هاي متداول براي جلوگيري از دسترسي افرادغير مجاز به اطلاعات خاص، رمزنگاري مي باشد . در اين۱ – Waveform compression2 – Blind detection3 – Perceptual qualityروش ابتد ا اطلاعات به داده هاي ديگر نگاشت داده شده و سپس ارسال مي گردد . گيرنده مجاز با داشتن الگوريتم رمزگشايي و…