پنهان سازي داده در سيگنال صحبت فشرده شده با آشكار سازي كور

پنهان سازي داده در سيگنال صحبت فشرده شده با آشكار سازي كور

تحقیق پنهان سازي داده در سيگنال صحبت فشرده شده با آشكار سازي كور دراین مقاله موضوعات پنهان سازي داده ، فشرده سازي ،تكنيك طيف گسترده، كيفيت شنيداري و آشكارسازي كور بررسی می شوند يكي از شيوه هاي متداول براي جلوگيري از دسترسي افرادغير مجاز به اطلاعات خاص، رمزنگاري مي باشد . در اين۱ – Waveform compression2 – Blind detection3 – Perceptual qualityروش ابتد ا اطلاعات به داده هاي ديگر نگاشت داده شده و سپس ارسال مي گردد . گيرنده مجاز با داشتن الگوريتم رمزگشايي و…

تحقیق فلسفه قیام عاشورا

تحقیق فلسفه قیام عاشورا

 فلسفه قیام عاشورا
الف:بیعت خواستن یزید از امام حسین در حادثه کربلا ما به مسائل زیادي بر می خوریم در یک جا سخن از بیعت خواستن یزید ازامام حسین و امتناع امام از بیعت، در یکجا دعوت مردم کوفه از امام حسین و پذیرفتن امام ولی در جایی بدون توجه به مسئله بیعت و بدون توجه به درخواست دعوت کوفیان حضرت حسین از اوضاع حکومت انتقاد می کند .از فساد و حرام خواریها و ظلم و ستم انتقاد می کندو اینجا امر به معروف و نهی از منکر را لازم می بیند.البته حقیقتاً…