تعمیرماشین لباسشویی وخشک کن دوقلو

تعمیرماشین لباسشویی وخشک کن دوقلو

تعمیرماشین لباسشویی وخشک کن دوقلو

کتاب حاضرجهت تعمیروعیب یابی ماشین لباسشویی تک مخزنه ودوقلومی باشدکه بصورت جزبه جزباتصاویرآموزش داده شده است….

بررسی اثرات هارمونيک های ولتاژ و جريان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت

بررسی اثرات هارمونيک های ولتاژ و جريان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت

بررسی اثرات هارمونيک های ولتاژ و جريان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت

 فهرست مطالب
 

عنوان

صفحه

مقدمه………………………….. ۱
فصل اول: شناخت ترانسفورماتور……… ۶
۱-۱ مقدمه………………………. ۷
۲-۱ تعريف ترانسفورماتور………….. ۷
۳-۱ اصول اوليه………………….. ۷
۴-۱ القاء متقابل………………… ۷
۵-۱ اصول کار ترانسفورماتور……….. ۹
۶-۱ مشخصات اسمي ترانسفورماتور ۱۲
۱-۶-۱ قدرت اسمي…………………. ۱۲
۲-۶-۱ ولتاژ اسمي اوليه…………… ۱۲
۳-۶-۱ جريان اسمي………………… ۱۲
۴-۶-۱ فرکانس اسمي……………….. ۱۲
۵-۶-۱ نسبت تبديل اسمي……………. ۱۳
۷-۱ تعيين…