تحقیق فلسفه قیام عاشورا

تحقیق فلسفه قیام عاشورا

 فلسفه قیام عاشورا
الف:بیعت خواستن یزید از امام حسین در حادثه کربلا ما به مسائل زیادي بر می خوریم در یک جا سخن از بیعت خواستن یزید ازامام حسین و امتناع امام از بیعت، در یکجا دعوت مردم کوفه از امام حسین و پذیرفتن امام ولی در جایی بدون توجه به مسئله بیعت و بدون توجه به درخواست دعوت کوفیان حضرت حسین از اوضاع حکومت انتقاد می کند .از فساد و حرام خواریها و ظلم و ستم انتقاد می کندو اینجا امر به معروف و نهی از منکر را لازم می بیند.البته حقیقتاً…