کتاب بزرگ طراحی خانه مسکونی – ۷۵ نقشه منتخب جشنواره

کتاب بزرگ طراحی خانه مسکونی - ۷۵ نقشه منتخب جشنواره

کتاب بزرگ طراحی خانه مسکونی – ۷۵ نقشه منتخب جشنواره

کتاب بزرگ طراحی خانه مسکونی – ۷۵ نقشه منتخب جشنوارهاین کتاب به ۷۵ نقشه ممتاز انتخاب شده از طرح های معاصر جهان تشکیل شده است. در هر بخش نقاط قوت و ضعف هر طرح مشخص شده و نقشه ها با تمام جزییات به نمایش در آمده است تا حایی که هیچ دیتیلی جا نمانده است . 
این کتاب هم منبعی سرشار برای کارهای تحقیقاتی و هم منبع الهامی برای کار حرفه ای است….