بهینه سازی مسیر فشار در فرآیند هیدروفرمینگ ورق قطعات کروی از جنس Al3001-T4

بهینه سازی مسیر فشار در فرآیند هیدروفرمینگ ورق قطعات کروی از جنس Al3001-T4

بهینه سازی مسیر فشار در فرآیند هیدروفرمینگ ورق قطعات کروی از جنس Al3001-T4

نوع فایل:PDFتعداد صفحات:۸
سالانتشار:۱۳۹۴
چکیده
هدف از این مقاله بدست آوردن مسیرهای فشار بهینه در فرآیند هیدروفرمینگ ورق قطعات کروی و محاسبه میزان تاثیر هر یک از این مسیرهای فشار در این فرآیند میباشد. بدین منظور ابتدا شبیهسازی اجزای محدود فرآیند انجام گرفت و نتایج به دست آمده با نتایج حاصل از کار آزمایشگاهی مورد اعتبارسنجیقرار گرفت. در ادامه سه مسیر فشار برای این فرآیند پیشبینی گردید و آزمایشهای لازم توسط روش تاگوچی طراحی و تاثیر مسیرهای…