بهینه سازی مسیر فشار در فرآیند هیدروفرمینگ ورق قطعات کروی از جنس Al3001-T4

بهینه سازی مسیر فشار در فرآیند هیدروفرمینگ ورق قطعات کروی از جنس Al3001-T4

بهینه سازی مسیر فشار در فرآیند هیدروفرمینگ ورق قطعات کروی از جنس Al3001-T4

نوع فایل:PDFتعداد صفحات:۸
سالانتشار:۱۳۹۴
چکیده
هدف از این مقاله بدست آوردن مسیرهای فشار بهینه در فرآیند هیدروفرمینگ ورق قطعات کروی و محاسبه میزان تاثیر هر یک از این مسیرهای فشار در این فرآیند میباشد. بدین منظور ابتدا شبیهسازی اجزای محدود فرآیند انجام گرفت و نتایج به دست آمده با نتایج حاصل از کار آزمایشگاهی مورد اعتبارسنجیقرار گرفت. در ادامه سه مسیر فشار برای این فرآیند پیشبینی گردید و آزمایشهای لازم توسط روش تاگوچی طراحی و تاثیر مسیرهای…

ترجمه و شرح مکاسب محرمه : نوع چهارم مکاسب تا اول مسئله رشوه

ترجمه و شرح مکاسب محرمه : نوع چهارم مکاسب تا اول مسئله رشوه

ترجمه و شرح مکاسب محرمه : نوع چهارم مکاسب تا اول مسئله رشوه

نويسنده: ذهنى تهرانى، سيد محمد جواد 
ملاحظات: ترجمه و شرح مكاسب شيخ انصارى‌
 
تاريخ وفات مؤلف: ۱۴۲۴ ه. ق‌
 
موضوع: فقه‌
 
زبان: فارسى- عربى‌
 
 
ناشر: حاذق‌
 
مكان چاپ: قم‌
 
سال چاپ: ۱۳۶۹ ه. ش‌
 

 

نوع چهارم از مكاسب حرام
مسئله اول تدليس آرايشگر
جمع بين اخبار مذكور
اشاره‌اى بحكم خنثى
مسئله سوم در بيان حرمت تشبيب
دليل بر حرمت تشبيب
مناقشه مرحوم مصنف در ادله تحريم تشبيب
حكم تشبيب به…