بهینه سازی مسیر فشار در فرآیند هیدروفرمینگ ورق قطعات کروی از جنس Al3001-T4

بهینه سازی مسیر فشار در فرآیند هیدروفرمینگ ورق قطعات کروی از جنس Al3001-T4

بهینه سازی مسیر فشار در فرآیند هیدروفرمینگ ورق قطعات کروی از جنس Al3001-T4

نوع فایل:PDFتعداد صفحات:۸
سالانتشار:۱۳۹۴
چکیده
هدف از این مقاله بدست آوردن مسیرهای فشار بهینه در فرآیند هیدروفرمینگ ورق قطعات کروی و محاسبه میزان تاثیر هر یک از این مسیرهای فشار در این فرآیند میباشد. بدین منظور ابتدا شبیهسازی اجزای محدود فرآیند انجام گرفت و نتایج به دست آمده با نتایج حاصل از کار آزمایشگاهی مورد اعتبارسنجیقرار گرفت. در ادامه سه مسیر فشار برای این فرآیند پیشبینی گردید و آزمایشهای لازم توسط روش تاگوچی طراحی و تاثیر مسیرهای…

دانلود فایل پژوهش رشته نساجی رنگ همانندی رنگهای خمی و بررسی بعضی مشکلات آن

دانلود فایل پژوهش رشته نساجی رنگ همانندی رنگهای خمی و بررسی بعضی مشکلات آن

با عنوان : رنگ همانندی رنگ های خمی و بررسی بعضی از مشکلات آن

 مهندسی نساجی – شیمی نساجی و علوم الیاف

عنوان:
رنگ همانندی رنگ های خمی و بررسی بعضی از مشکلات آن
چکیده
ابتدا برای به دست آوردن گراف کیوبلکا – مانک استاندارد از شش نمونه رنگرزی در غلظت های مشخص استفاده می گردد. سپس مثلث سه رنگ اصلی آبی، زرد و قرمز تهیه شده و تعدادی از نمونه های مثلث رنگ، رنگ سنجی می گردد که نتایج حاصله نشان می دهد رنگ همانندی به دلیل تاثیر زیاد غلظت…